Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Stacji w dniach od 12 września 2016 r. do  19 września  2016 r.  zamieszczone będzie Postanowienie z dnia  24 sierpnia 2016 r. znak: ZNS.5515.1.2016 dotyczące warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przywrócenie przekroju normalnego wraz z fragmentarycznym zabezpieczeniem skarp przed erozją brzegową koryta potoku Zadrna w km. 11+120 – 12+900 w m. Jawiszów w ramach przeciwdziałania skutkom powodzi”