Kontakt tel. 75 64 50 148

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej:

  • nadzór nad zaopatrzeniem w wodę,
  • kontrola lokalnych źródeł zanieczyszczenia wód (tj. wysypiska i składowiska odpadów, punkty magazynowania i dystrybucji paliw),
  • nadzór nad obiektami użyteczności publicznej,
  • nadzór nad obiektami i środkami transportu osobowego.