Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kamiennej Górze

lek. med. Andrzej Wyrzykowski

tel. 602-59-92-38


Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora i Dyrektora Stacji oraz Kierownik Oddziału Nadzoru Terenowego

mgr Grażyna Smok

Do zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
 3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
 4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności,
 5. działalność przeciwepidemiologiczna,
 6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego nadzorowanych obiektów,
 7. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym,
 8. przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 9. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
 10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,
 11. sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
 12. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,
 13. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 14. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
 15. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
 16. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywnosci, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 17. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno- sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,
 18. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,
 19. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.